Política de gestió de la qualitat

INTERVALOR S.L. té com missió desenvolupar i implantar solucions globals en 'Realització de Peritatges, Taxacions i Valoracions, Consultoria i Formació', assegurant valor afegit a tots els col·laboradors interns i externs del negoci.

Per vía del seu Sistema de Gestió de Qualitat, procura concretat la seva missió a partir dels següents principis:

  • Assumir el compromís de satisfacció dels seus clients, proveïdors i parts interessades mitjançant el compliment dels respectius requisits.
  • Assegurar el compliment de legislació/reglamentació aplicable a totes les activitats de l'empresa.
  • Desenvolupar les competències individuals dels seus col·laboradors amb la finalitat desenvolupar correctament la feina, tenint en compte les responsabilitats de cadascú.
  • Promoure la millora continua en el desenvolupament del Sistema de Gestió de Qualitat, mitjançant la definició i seguiment dels objectius i fites anuals.
  • Absoluta discreció i confidencialitat de les dades.
  • Màxima rapidesa en l'elaboració de l'informe de taxació objecte dels nostres treballs.
  • Aplicació d'uns principis de valoració acceptats internacionalment i adaptats a l'especificitat de cada mercat.
  • Aplicació del principi de màxim rigor en l'obtenció dels valors finals, de manera que quedin plenament justificats, anteposant els principis ètics de la professió enfront de certes propostes no ajustades als principis esmentats.

La Gerència de INTERVALOR assumeix la responsabilitat per l'adopció de la política de qualitat definida i estableix coma objectiu prioritari, per a tots els col·laboradors, el seu compromís en la definició dels objectius i fites, així com la realització dels principis enunciats.

La política ha de ser comunicada a tots els col·laboradors i estarà disponible al públic, possibilitant una confluència d'esforços amb l'objectiu d'assolir el procés dinàmic de la millora continua.