Inventaris ServeisLa nostra empresa està especialitzada en la realització de qualsevol tipus d'inventaris físics a nivell d'immovilitzat material, avalats per l'àmplia experiència que hem adquirit als centenars d'inventaris que hem dut a terme en diversos sectors relacionats amb empreses privades, indústries, organismes públics, universitats, etc.

Tot inventari en què intervenim té com a principis bàsics, el següent:

  • Identificació i descripció tècnica de l'element.
  • Etiquetatge de tots i cada un dels elements, per mitjà d'una etiqueta adhesiva identificativa, amb el seu número d'inventari i codi de barres corresponent.
  • Estudi-determinació del valor de cada un dels elements d'actiu inventariats.
  • Anàlisi de la correspondència comptable de la totalitat dels elements d'immobilitzat material inventariats (opcional).
  • Classificació i codificació de cada un dels elements inventariats, d'acord amb el Pla General Comptable, localització geogràfica del bé, grup funcional, departament i secció.
  • Registre en suport informàtic i en fitxes individualitzades, per mitjà de la nostra aplicació informàtica de control d'actius, de cada un dels elements d'immobilitzat inventariats.
  • Instal·lació del programa i formació sobre l'ús del mateix.